17 са трудовите злополуки за първото полугодие на 2018-та

Публикувана на 27 Юли 2018

В областна администрация се състоя заседание на Областния съвет по условия на труд, председателстван от г-жа Леман Али, заместник областен управител.

Във форума взеха участие представители на работодателските организации, синдикатите, контролните органи. В дневния ред на заседанието бе включено представяне и обсъждане на два доклада: на Инспекцията по труда – за дейността й през първото полугодие и на НОИ – за трудовите злополуки през същия период. По информация на директора на ИТ инж. Ангелина Бабунска за първото шестмесечие на 2018-та са извършени 748 проверки в 592 предприятия, а установените нарушения са общо 4 912. Сред тях се открояват следните: наемат се лица на работа без писмен трудов договор /по този показател има ръст спрямо 2017 г/, продължават нарушенията от страна на работодателите при определяне на работното време - седмична и междудневна почивка и полагане на извънреден труд; не се спазва законодателството при наемане на непълнолетни и сезонни работници, забавят се работните заплати. В област Кърджали най-голям е делът на предприятията с нает персонал от 1 до 10 човека. Фирмите с 10 до 49 заети лица са малко над 6%, а предприятията с персонал от 50 до 249 лица – едва 1,4%.

Инспекторите са установили, че при командироване на работа в чужбина не се спазват новите изисквания в Наредбата за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги. Най-честите нарушения са свързани с липсата на договорено трудово възнаграждение, както и на неговото изплащане, което да съответства на размерите на трудовото възнаграждение в приемащата страна.

От КНСБ изнесоха данни, че броят на заетите по трудово и служебно правоотношение в областта по данни на МТСП непрекъснато се увеличава и в момента техният брой е 29 800. Синдикалистите повдигнаха въпроса за работещите в сивата икономика и обучението на комитетите по условия на труд в предприятията. Според Иванка Караколева, председател на РС на КНСБ, в частния сектор масово продължава да се плаща минимална работна заплата по ведомост, а разликата се дава на ръка.

Директорът на НОИ Свилена Янчева изнесе данни за трудовите злополуки в периода януари 2015 – юни 2018 г. За първото полугодие на 2018 г те са общо 17, с един смъртен случай.

 

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

АНКЕТА ЗА РАБОТОДАТЕЛИ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай