Комисията по заетост одобри план-приема в професионалните паралелки за учебната 2017-2018 г

Публикувана на 13 Февруари 2017

Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие, ръководена от заместник областния управител Румен Младенов, обсъди и съгласува проекта на РУО за държавния план-прием в държавните и общински професионални гимназии в област Кърджали за учебната 2017/2018 г. Комисията одобри общо 35 паралелки в дневна форма на обучение, от които 19 след завършен 7 клас /17 в професионални гимназии и 2 в средни училища с професионални паралелки/ и 16 – след 8 клас /14 в професионални гимназии и 2 в средни училища/.

Предложени и са и 5 паралелки за задочно обучение след 8 клас. План-приемът е съобразен със социално-икономическия и демографския профил на региона, с броя на учениците, завършващи 7 и 8 клас по общини и населени места, реализираните паралелки през предходните три години, нуждата от баланс на професиите, възможността за обезпечаване на обучението със специалисти и материално-техническа база, както и потребностите на пазара на труда. На заседанието присъстваха представители на общините, работодателските организации, синдикатите, службите по заетост и др. Отчетено бе, че 97 процента от фирмите в областта са малки и средни, а ниското заплащане на труда води до текучество и дефицит на кадри. Бизнесът от своя страна се оплаква от липсата на тесни специалисти. В момента в Бюрото по труда в Кърджали са заявени най-много свободни работни места в хранително-вкусовата промишленост, търговията, машиностроенето и строителството.

IMG 20170213 140929

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай