Комисията по заетост одобри план-приема в професионалните паралелки за учебната 2017-2018 г

Публикувана на 13 Февруари 2017

Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие, ръководена от заместник областния управител Румен Младенов, обсъди и съгласува проекта на РУО за държавния план-прием в държавните и общински професионални гимназии в област Кърджали за учебната 2017/2018 г. Комисията одобри общо 35 паралелки в дневна форма на обучение, от които 19 след завършен 7 клас /17 в професионални гимназии и 2 в средни училища с професионални паралелки/ и 16 – след 8 клас /14 в професионални гимназии и 2 в средни училища/.

Предложени и са и 5 паралелки за задочно обучение след 8 клас. План-приемът е съобразен със социално-икономическия и демографския профил на региона, с броя на учениците, завършващи 7 и 8 клас по общини и населени места, реализираните паралелки през предходните три години, нуждата от баланс на професиите, възможността за обезпечаване на обучението със специалисти и материално-техническа база, както и потребностите на пазара на труда. На заседанието присъстваха представители на общините, работодателските организации, синдикатите, службите по заетост и др. Отчетено бе, че 97 процента от фирмите в областта са малки и средни, а ниското заплащане на труда води до текучество и дефицит на кадри. Бизнесът от своя страна се оплаква от липсата на тесни специалисти. В момента в Бюрото по труда в Кърджали са заявени най-много свободни работни места в хранително-вкусовата промишленост, търговията, машиностроенето и строителството.

IMG 20170213 140929

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

Агенция за хората с увреждания /АХУ/ ОБЯВА

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай