Декларации по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПРКИ

Публикувана на 16 Юни 2014

Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси


Декларации на политическия кабинет от Областна администрация - Кърджали

 

 

Областен Управител - Никола Чанев - подадена пред Министерски съвет

Заместник областен управител - Леман Али - подадена пред Министерски съвет

Заместник областен управител - Севда Камбурова  - подадена пред Министерски съвет

Милена Димитрова - Експерт "Връзки с обществеността"


Декларации на служителите от Областна администрация - Кърджали

 

Мария Козарева - Главен счетоводител


Веселин Костов - Главен експерт

 

Катя  Димова - Главен експерт 

Ангел Варелов - Главен експерт 

Юксел Ибрям - Старши експерт 

Станка Стоева - Младши експерт

Жени  Петрова - Младши експерт

Ива Узунова - Младши експерт 

Събина Сюлюкчиева - Главен експерт

Вилдан Сефер - Младши експерт

Севда Въргова - Старши експерт 

Николай Карагеоргиев - Старши юрисконсулт

Мария Милчева - Старши специалист "РАДС"

Таня Иванова - Главен експерт

Елена Златанова - Юрисконсулт

Лъчезар Господинов - Изпълнител-шофьор

Дора Василева - Директор дирекция "АКРРДС"

Михаела Иванова - Специалист

Николай Димов - Старши специалист

Айсун Ферад - Младши експерт

Росица Васева - Младши експерт

Радостина Камберова - Старши счетоводител

 Забележка: Декларациите на служителите от Областна администрация Кърджали са подадени пред органа по назначаване - Областен управител на област Кърджали и достъпът до тях се осъществява съгласно Закона за защита на личните данни.

 

 

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай