ПРОЦЕДУРА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т.2 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:

„Избор на изпълнител за изработка на ПУП-ПРЗ на поземлен имот с  идентификатор 40909.121.110   по КККР,  гр. Кърджали, Източна промишлена зона, с цел изграждане на спортна зала с капацитет 1000 места, гр. Кърджали“

 

02.11.2018 г.


 

- ПРОЦЕДУРА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т.2 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:

„Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите в Република България, съгласно ЗУТ на обекти при трансгранично планиране и информирани мерки за защита от наводнения“ с две обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №1: Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите в Република България, съгласно ЗУТ на обект: „Трансгранично планиране и информирани мерки за защита от наводнения на р. Крумовица в участък след устието на р. Елбасандере до бензиностанция „Октан“ – възстановяване на предпазна дига и изграждане на стоманобетонна стена“ и

Обособена позиция № 2: Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите в Република България, съгласно ЗУТ на обект: „Трансгранично планиране и информирани мерки за защита от наводнения на река Джебелска в участък в урбанизираната територия и землището на град Джебел и землище на село Тютюнче – изграждане на подпорни стени“,

съгласно Договор за БФП №B3.5b.01 от 11.09.2017 година по проект „Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection“ /FLOOD PROTECTION/, одобрен за финансиране по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020.

 

27.07.2018 г.


 

- ПРОЦЕДУРА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т.2 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:

„Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на обекти при трансгранично планиране и информирани мерки за защита от наводнения“ с две обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №1: Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на обект: „Трансгранично планиране и информирани мерки за защита от наводнения на р. Крумовица в участък след устието на р. Елбасандере до бензиностанция „Октан“ – възстановяване на предпазна дига и изграждане на стоманобетонна стена“ и

Обособена позиция № 2: Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на обект: „Трансгранично планиране и информирани мерки за защита от наводнения на река Джебелска в участък в урбанизираната територия и землището на град Джебел и землище на село Тютюнче – изграждане на подпорни стени“,

съгласно Договор за БФП №B3.5b.01 от 11.09.2017 година по проект „Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection“ /FLOOD PROTECTION/, одобрен за финансиране по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020.

 

22.05.2018 г.


 

 - ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ЗОП С ПРЕДМЕТ: 

„Трансгранично планиране и информирани мерки за защита от наводнения“ – строително-ремонтни работи на инженеринг с две обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №1: „Трансгранично планиране и информирани мерки за защита от наводнения на р. Крумовица в участък след устието на р. Елбасандере до бензиностанция „Октан“ – възстановяване на предпазна дига и изграждане на стоманобетонна стена“

Обoсобена позиция №2: „Трансгранично планиране и информирани мерки за защита от наводнения на река Джебелска в участък в урбанизираната територия и землището на град Джебел и землище на село Тютюнче – изграждане на подпорни стени“

съгласно Договор за БФП №B3.5b.01 от 11.09.2017 година по проект „Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection“ /FLOOD PROTECTION/, одобрен за финансиране по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020.

 

19.04.2018 г.


 

- ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ЗОП С ПРЕДМЕТ:

 

„Трансгранично планиране и информирани мерки за защита от наводнения“ – строително-ремонтни работи на инженеринг с две обособени позиции, както следва:
Обособена позиция №1: Трансгранично планиране и информирани мерки за защита от наводнения на р. Крумовица в участък след устието на р. Елбасандере до бензиностанция „Октан“
Обсобена позиция №2: Трансгранично планиране и информирани мерки за защита от наводнения на река Джебелска в участък в урбанизираната територия и землището на град Джебел и землище на село Тютюнче. ПОДОБЕКТ: Подпорна стена с дължина 45м, находяща се в имоти №10 и №53 землището на с.Тютюнче, с ЕКАТТЕ 73804, съгласно Договор за БФП №B3.5b.01 от 11.09.2017 година по проект „Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection“ /FLOOD PROTECTION/, одобрен за финансиране по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020.

6 Март 2018 г.

 ПРЕКРАТЕНА С РЕШЕНИЕ РД-09-69 oт 26.03.2018г. на Областен управител на Област Кърджали


 

- Публична покана за избор на изпълнители на обществена поръчка:

"Изработване на помощни планове на ползватели и собственици на земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, планове на новообразуваните имоти, привеждането им в цифров вид, създаване на мрежа на РГО за зони за земеделско ползване (ЗЗП) №№ 9 и 10, находящи се в землището на с. Невестино, Община Кърджали, ЗЗП №16 в землището на с. Зимзелен и № 19 в землището на с. Сипей, Община Кърджали, ЗЗП №№ 17 и 18, попадащи в землищата на гр.Кърджали и с. Солище, Община Кърджали, и зона за земеделско ползване в землището на с. Пчеларово, Община Черноочене"

14 Април 2016 г.

 

- Публична покана за избор на изпълнители на обществена поръчка:

"Доизграждане на граничен преход Маказа - поставяне и монтиране на съоръжения"

10 Ноември 2015 г.

 

- Публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка:

„Доизграждане на Граничен преход „Маказа" по две обособени позиции, всяка от които е предмет на договор: Обособена позиция 1, с предмет „Изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор" и Обособена позиция 2, с предмет „Упражняване на инвеститорски контрол"

22 Октомври 2015 г.

 

- Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Укрепване на речен бряг на река "Кокез дере" чрез подпорни стени, изграждане на съоръжения за защита на мост, за възстановяване от бедствие в зоната на мост на км.18+000 и път KRZ436/II-58/ Комунига – Женда – яз.Боровица – Безводно", включващо извършването на неотложни строително-монтажни и аварийни работи, укрепване и възстановяване"

16 Юни 2015 г.

 

- Договаряне без обявление

29 Август 2014 г.

 

- Публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Укрепване на скат по границата между УПИ I – за озеленяване и УПИ II, квартал 33 по плана на кв. Веселчане, град Кърджали“

29 Юли 2014 г.

 

- Публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Укрепване на скат по границата между УПИ I – за озеленяване и УПИ II, квартал 33 по плана на кв. Веселчане, град Кърджали“

15 Юли 2014 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Провеждане на обучение за придобиване на професионална квалификация в направление Рибно стопанство, специалност "Рибовъдство" по проект: BG0713EFF-314-250310 „Професионална квалификация в областта на рибарството налица от Област Кърджали”, Мярка 3.1. „Колективни дейности”, приоритетна ос 3 „Мерки от общ интерес” на ОП за развитие на сектор „Рибарство” на Република България, Финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007-2013 год., съгласно Договор № 152/ 28.01.2013 год. 
15 Май 2014 г.

 

Публична покана по реда на глава 8 "А" от ЗОП за избор на изпълнител на поръчка с предмет: "Интернет рекламна кампания за популяризиране на общото културно наследство в областите ИЗТОЧНА МАКЕДОНИЯ И ТРАКИЯ, ХАСКОВО, КЪРДЖАЛИ И СМОЛЯН" 
11 Март 2014 г.

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Провеждане на обучение за придобиване на професионална квалификация в направление Рибно стопанство, специалност "Рибовъдство" по проект: BG0713EFF-314-250310 „Професионална квалификация в областта на рибарството налица от Област Кърджали”, Мярка 3.1. „Колективни дейности”, приоритетна ос 3 „Мерки от общ интерес” на ОП за развитие на сектор „Рибарство” на Република България, Финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007-2013 год., съгласно Договор № 152/ 28.01.2013 год. 
21 Февруари 2014 г.

 

Публична покана по реда на глава 8 "А" от ЗОП за избор на изпълнител на поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на обучение на професионалисти в сферата на туризма от област Кърджали” по проект „Съвместна туристическа инициатива / JTI-TARGET” 
10 Декември 2013 г.

 

Публична покана за избор на изпълнител за обществена поръчка : "Реставрационни дейности и подобряване инфраструктурата на и около паметника в село Пчеларово, община Черноочене" 
04 Октомври 2013 г.

 

Публична покана по реда на глава 8 "А" от ЗОП за избор на изпълнител на поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на обучение на професионалисти в сферата на туризма от област Кърджали” по проект „Съвместна туристическа инициатива / JTI-TARGET” 
03 Октомври 2013 г.

 

Публична покана за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: "Подобряване на инфраструктурата и околното пространство на паметници в гр. Кърджали и гр. Крумовград" 
30 Септември 2013 г.

 

Публична покана за избор на изпълнител с предмет на поръчката: Провеждане на обучения по проект: „Повишаване квалификацията на служителите в Областна администрация Кърджали чрез обучение в страната” 
30 Август 2013 г.

 

Публична покана за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет "Информаця и публичност" по проект "Повишаване на квалификацията на служителите в ОА - Кърджали чрез обучение в страната" 
02 Август 2013 г.

 

Публична покана за избор на изпълнител за провеждане на обучение по проект "Повишаване на квалификацията на служителите в ОА Кърджали чрез обучения в страната"
01 Август 2013 г.

 

Обществена поръчка за почистване на 13 участъка от речни легла(корита) на територията на област Кърджали 
04 Юни 2013 г.

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет закупуване и доставка на информационен терминал и интерактивно устройство за презентиране по проект "Съвместна туристическа инициатива/JTI - TARGET" 
28 Май 2013 г.

 

Публична покана за избор на изпълнител за строително-монтажни работи в манастирски комплекс "Св. Йоан Предтеча" - гр. Кърджали, по Проект на МТСП "Красива България"
24 Април 2013 г.

 

Публична покана по реда на глава 8 "А" от ЗОП за избор на изпълнител на поръчка с предмет: „Дейности по повишаване на атрактивността на област Кърджали като туристическа дестинация” по проект „Съвместна туристическа инициатива / JTI-TARGET” 
17 Април 2013 г.

 

Публична покана по реда на глава 8 "А" от ЗОП с предмет: Управление на проект BG0713EFF-314-250310 „Професионална квалификация в областта на рибарството на лица от област Кърджали” по мярка 3.1 “Колективни дейности” по приоритетна ос № 3 “Мерки от общ интерес” по Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” (2007 - 2013)
22 Февруари 2013 г.


Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай