Достъп до обществена информация

- Годишни отчети

- Закон за достъп до обществена информация

- Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация

- Заповед №РД-09-36/11.02.2015 г. за предоставяне на обществена информация в ОА Кърджали

- Заповед №РД-09-132/31.07.2012 г. за предоставяне на обществена информация в ОА Кърджали

- Приложение 1 от заявление за достъп до обществена информация

- Приложение 2 от заявление за достъп до обществена информация

- Заплащане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване

- Заповед списък по чл.15а, ал.3 от ЗДОИ

- Списък по чл.15а, ал.3 от ЗДОИ

- Тарифа по ЗДОИ

- Списък на категориите класифицирана информация, създавана и обработвана в ОА Кърджали, определена като служебна тайна

 

- Информация, предоставяна повече от три пъти

Заявленията за предоставяне на достъп до информация се приемат в Деловодството на Областна администрация Кърджали всеки работен ден от 09.00 до 17.30 часа, на адрес: гр.Кърджали 6600, бул."България" № 41, стая № 102, тел.: 0361/ 60152

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай