1. Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа
Без определен срок за кандидатстване
http://www.eufunds.bg/index.php?cat=203

2. BG161PO001/1.4-01/2007 
Схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за ограничаване и предотвратяване на рисковете и щетите при пожари в градските агломерационни ареали"
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=3&status=1&id=331

3. BG161PO001/1.1-04/2008
 
Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна инфраструктура на бюрата по труда, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали."
Конкретният бенефициент по Процедурата за директнио предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е Агенцията по заетостта.
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=3&status=1&id=330 

4. BG161PO001/1.1-03/2008 
Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна социална инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали."
Конкретният бенефициент по Процедурата за директнио предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е Агенцията по социално подпомагане.
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=3&status=1&id=329 

5. BG161PO001/1.1-02/2008 
Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали."
Конкретният бенефициент по Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е Министерство на образованието и науката.
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=3&status=1&id=328

6. BG161PO001/5-01/2008
 
“Техническа помощ за подготовка, управление, наблюдение, оценка, информация, контрол и укрепване на административния капацитет за изпълнение на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г.”
Конкретен бенефициент по Схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е ГД "Програмиране на регионалното развитие" - Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=3&status=1&id=327

7. BG161PO001/5-02/2012 "В подкрепа за следващия програмен период", Операция 5.3 „Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР", приоритетна ос 5 „Техническа инфраструктура”
Краен срок за подаване на проектни предложения: 30 октомври 2012 г, 16:00 ч.
http://eufunds.bg/bg/page/58?programme=3&status=1&id=566

8. Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

9. BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда", операция 1.4. „Подобряване на физическата среда и превенция на риска", приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие". Краен срок за подаване на проектни предложения: 11 януари 2013 година. 
http://eufunds.bg/bg/page/58?programme=3&status=1&id=609 


 Транспорт
Без срок за кандидатстване
http://www.optransport.bg/

                                                                                      Административен капацитет


1. Приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационни дейности”, 
област на интервенция 1.1. „Подкрепа за иновационни дейности в предприятията”, операция 1.1.1.„Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия”, 
BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”
Без определен срок за кандидатстване
http://www.eufunds.bg/index.php?cat=830

2. Приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”, област на въздействие 1.2. „Подобряване на про-иновативната инфраструктура”, операция 1.2.1. „Създаване на нова и укрепване на съществуваща про-иновативна инфраструктура”
BG161PO003-1.2.01 „Подкрепа за създаване на технологични паркове”.
Без определен срок за кандидатстване
http://www.eufunds.bg/index.php?cat=810

3. Приоритетна ос 1: „Развитие на икономикабазирана на знанието и иновационни дейности”, област на интервенция  „Подкрепа за иновационни дейности в предприятията”, операция 1.1.1.„Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия”,
2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия”.
Без определен срок за кандидатстване
http://www.eufunds.bg/index.php?cat=811

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай