Област Кърджали разполага с необходимата мрежа от учебни заведения с оптимална за досегашните потребности структура за общо образование, професионална подготовка и получаване на висша образователна степен.
В областта функционират 175 бр. учебни заведения, както следва: 
     -     детски градини -74;
     -      училища – 87;
                   начални – 2;
                   основни – 53;
                   СОУ – 15;
                   духовна гимназия – 1;
                   профилирана гимназия – 1- ГПЧЕ „Христо Ботев”
                   специални училища -1;
                   професионални гимназии 13;
                   професионален колеж – 1;
     -     обслужващи звена - 10;
     -     домове за отглеждане и възпитание на деца лишени от родителски грижи – 1;
     -     висши учебни заведения – 3 
      По общини:
   1.  Ардино: училища– 9 бр., обслужващи звена – 1бр., детски градини – 5 бр.;
   2.  Джебел: училища– 7 бр., обслужващи звена – 1бр., детски градини – 8 бр.;
   3.  Кирково: училища– 9 бр., обслужващи звена – 0 бр., детски градини – 19 бр.;
   4.  Крумовград: училища– 12 бр., обслужващи звена – 2 бр., детски градини – 8 бр.;
   5.  Кърджали: училища– 33 бр., обслужващи звена – 4 бр., детски градини – 24 бр., висши учебни заведения – 3 бр.; професионален колеж – 1 бр
   6.  Момчилград: училища– 9 бр., обслужващи звена – 2 бр., детски градини – 7 бр.;
   7.  Черноочене: училища– 7 бр., обслужващи звена – 0 бр., детски градини – 3 бр..
На територията на областта / предимно в общинските центрове / функционират и 7 общежития и пансионни. 
В сферата на образованието в областта съществуват редица проблеми, а именно:
Седемте общини в областта, разположени в Югоизточните Родопи са с характерен планински и полупланински пресечен терен, с голям брой малки селища и махали, с недостатъчно развити комуникационни връзки и инфраструктура. Демографските им параметри се определят от нисък прираст на населението в последните десет години. Засилващата се миграция довежда някъде до драстично обезлюдяване на селища и намаляване на броя на учениците, водещо до закриване на училища.
Всичко това рефлектира по своеобразен начин върху състоянието на училищната мрежа и образователния процес, създава допълнителни затруднения при изграждането на оптимален модел на училищната мрежа, която се характеризира с разпокъсаност и неефективност. 
В различните видове училища, в зависимост от това къде се намират, в малка община,   или   в   отдалечено   място   от   общинския   център,   се   допуска   ниска пълняемост на паралелките или слети класове.
Като тенденция се очертава намаляване на броя на учениците, респективно и на паралелките.
Материално - техническа база
В голяма част от училищата на областта вследствие на реализирани проекти материалната база е осъвременена.
Спечелените проекти за 2007/2008 година могат да се групират в следните направления:
    - Интеркултурно сътрудничество и интеграция;
    - Компютърни мрежи и технологии;
    - Програми насочени срещу насилието и дискриминацията;
    - Програми в областта на науката, културата, изкуствата и  спорта;
    - Европейски стандарти в професионалното обучение;
    - Човешки права и отговорности;
    - Евроинтеграция;
    - Подобряване на материалната база.
Материално - техническата база е почти изцяло обновена и отговаря на съвременните изисквания за модернизация на образованието. Нейното подобряване се извършва чрез основни ремонти (обновяване на интериора в класните стаи, обзавеждане на нови компютърни кабинети и лаборатории по химия и физика).
Като тенденция е заложено изработването на държавни образователни изисквания, касаещи материално-техническата база, компютризиране на училищата, разширяване на параметрите от разработването и участието в проекти и програми, съдействието на училищните настоятелства, което ще доведе до привличането на различни източници на средства.
Кадрово обезпечаване
Учебния процес е кадрово обезпечен с правоспособни учители. Преобладаващ е процентът на учителите с образователно - квалификационна степен " Бакалавър" и " Магистър". Учителите с образователно - квалификационна степен " специалисти", преподаващи по няколко учебни предмети, са предимно в малките населени места. Незначителен е процентът на неправоспособните учители, които се срещат най-често при учебни предмети с малък брой часове и в училища с малък брой паралелки, предимно по чужд език.
Като тенденция се очертава назначаване само на правоспособни учители. На лице е стремеж за придобиване и повишаване на професионално-квалификационните степени.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай