Състояние на въздуха

Публикувана на 27 Юли 2014
Съгласно чл. 23., ал. 1 от Закона за опазване на околната среда при аварийни или други замърсявания, когато са нарушени установените с нормативен или индивидуален административен акт норми на изпускане на замърсяващи вещества в околната среда, лицата, извършили нарушението, както и лицата, отговорни за спазване на нормите, са длъжни незабавно да уведомят съответните областни управители, кметовете на съответните общини, РИОСВ, басейновите дирекции и органите на Министерството на вътрешните работи, а при промяна на радиационната обстановка - и Агенцията за ядрено регулиране.
     При регистрирано превишаване на установените алармени прагове (за серен диоксид - 500 мкг/м3, азотен диоксид - 400 мкг/м3, озон - 240 мкг/м3 атмосферен въздух) Регионална инспекция по околна среда и води (РИОСВ)-Хасково изпраща на компетентните ведомства и организации, както и на регионалните средства за масово осведомяване (СМО) следната информация:
Данни за наблюдаваните превишения - местонахождение на района с превишаване; вид на превишавания алармен праг; дата, начален час и продължителност на превишаването; най-висока средночасова стойност
Прогноза за оставащата част от деня и следващите дни -  географски район на очакваните превишения на алармения праг;  очаквана промяна на нивата на замърсителя (понижение, стабилизиране или повишаване);
- Информация за възможните здравни последствия и препоръчително поведение - информация за чувствителните групи от населението; описание на вероятните симптоми; препоръчителни предпазни мерки, които следва да се вземат от засегнатото население, къде може да се получи по-нататъшна информация;
Информация за превантивните действия за намаляване на замърсяването и/или излагането на него: посочване на основните сектори, източници на замърсяване; препоръки за действия за намаляване на емисиите.
     Информацията се изпраща по електронна поща и по факс от РИОСВ - Хасково в рамките на 30 минути и не по-късно от един час от момента на получаване в Регионалния диспечерски пункт (РДП) и Централния диспечерски пункт (ЦДП) на третата надпрагова средночасова концентрация на )съответния замърсител, т.е. не по-късно от един час след постъпване на данните в РДП/ ЦДП. 
     Разпоредбите на Инструкцията се прилагат в случаите на регистрирано превишаване на съответния алармен праг за един от трите атмосферни замърсители в даден автоматичен пункт за мониторинг в продължение на три последователни часа или при прогнозиране нивата на замърсителя в атмосферния въздух.
      В случаи на регистрирано едно превишение на даден алармен праг след 16.00 ч., РИОСВ продължава наблюдението на данните до нива на атмосферните замърсители по-ниски от съответната прагова стойност и при необходимост след установеното работно време.
     Информацията се изпраща след проверка на точността, представителността и достоверността на резултатитеот измерванията (т.е. след автоматично и ръчно валидиране на данните), въз основа на които е отчетено превишаване на установените алармени прагове. 
     Преди изпращане, информацията се съгласува от РИОСВ с Регионалната лаборатория (РЛ) на Изпълнителната Агенция по Околна Среда (ИАОС), в т.ч. по отношение на точността, достоверността и представителността на данните. 
     Ведомствата, организациите и СМО, на които РИОСВ-Хасково изпраща съответната информация за регистрираните превишавания на установените алармени прагове са :
   - Областно управление „Гражданска защита”-Кърджали към Главна дирекция „Гражданска защита” на МВР;
   - Областна управа и Общинска администрация – Кърджали;
   - Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве - Кърджали;
   - Министерство на околната среда и водите – Дирекция „КРИОСВ”; 
   - Изпълнителна агенция по околна среда към МОСВ;
   - Местна кабелна телевизия „КейбълТЕЛ” – Кърджали;
   -Общинско радио-Кърджали;      СМО разпространяват съответната информация въз основа на предварителни взаимни договорености с РИОСВ.
     
След съгласуване с Директора на Главна Дирекция „Гражданска защита”-МВР, Областния управител и Кмета на съответната Община, Оперативният комуникационно-информационен център (ОКИЦ) на Областно управление „Гражданска защита” - Кърджали извършва речево локално оповестяване на хората в опасната зона на обгазяване чрез системата за ранно предупреждение на населението или със специализирани автомобили. 
     Оповестяване от ОКИЦ се извършва и при превишаване на алармения праг вследствие на промишлена авария (химическо замърсяване), свързана с отделяне на опасно химично вещество (примерно серен диоксид) в атмосферния въздух.
     При регистриране на първата стойност под съответните алармени прагове, РИОСВ-Хасково уведомява ведомствата, организациите и средствата за масово осведомяване за отпадането на необходимостта от предприемане на предпазни мерки от чувствителните групи на населението. Уведомлението се изпраща по електронна поща и факс не по-късно от 60 минути от момента на регистриране на първата средночасова стойност, която не превишава праговата стойност за даден алармен праг, т.е. 60 мин. след постъпване на данните в Регионалния диспечерски пункт/ Централния диспечерски пункт. Населението се уведомява за преминаване на опасността от Оперативният комуникационно-информационен център на Областно управление „Гражданска защита”- Кърджали.
     
За повече актуална информация относно превишенията на алармените прагове на серен диоксид, азотен диоксид и озон можете да проверявате страницата на Изпълнителната агенция по околна среда: http://eea.government.bg/airq/alarm.jsp.
Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай