Предприятия с висок рисков потенциал

Публикувана на 27 Юли 2014

I. Оператор/ Притежател на разрешителното:
“Оловно-цинков комплекс”АД – гр. Кърджали
Адрес:  6600 гр. Кърджали, бул. „България” №127
Издадено разрешително за експлоатация  по чл. 104 от Закона за опазване на околната среда № 70/ 2007г. от 23.08.2007г.
Комплексно разрешително: № 124/2006г
За експлоатация на следните инсталации и съоръжения:
Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение 4 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
1. Инсталация за производство на цинк и съединения на цинка
   - Пържене на метални руди 
   - Производство на цинк 
   - Производство на цинков сулфат 
   - Производство на цинков дихлорид 
   - Производство на цинков оксид 
2. Инсталация за производство на олово и оловни сплави
   - Агломериране на оловна шихта 
   - Производство на олово 
   - Производство на олово, чрез преработка на негодни за употреба акумулатори 
3. Производство на кадмий
4. Производство на бисмут
5. Депо за опасни отпадъци - Депo за оловна шлака и отработени филтърни платна
6. Депо за опасни отпадъци - Депо за оловно-цинков кек
7. Депо за опасни отпадъци - Депо за утайки от пречиствателна станция за отпадъчни води
8. Депо за опасни отпадъци 
Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:
1. Инсталация за производство на топлоенергия;
2. Депо за опасни отпадъци - Депо за износена футеровка и огнеупорни материали, набивна маса от индукционни пещи;
3. Инсталация за стабилизиране на ярозитни кекове – нова.

II. Оператор/ Притежател на разрешителното:
„Горубсо-Кърджали” АД – гр. Кърджали
Адрес:  6600 гр. Кърджали, ул. „Републиканска” №83
Издадено разрешително за експлоатация  по чл. 104 от Закона за опазване на околната среда № 156/ 2010г.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай