Областна администрация Кърджали се задължава да приема електронни документи и изявления, издадени и подписани като електронни документи, съгласно изискванията на ЗЕУ и Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ).

   Под „електронен документ“ се разбира всяко съдържание, съхранявано в електронна форма, по-специално текстови или звуков, визуален или аудио-визуален запис. „Електронно изявление“ е словесно изявление, представено в цифрова форма чрез общоприет стандарт за преобразуване, разчитане и представяне на информацията. То може да съдържа и несловесна информация.

  Приемането на електронни документи подписани с КЕП може да се извърши на място на гишето за административно обслужване с приемането на физически носител, по интернет чрез Системата за сигурно електронно връчване на ДАЕУ или по електронна поща.

  След регистриране на постъпил в администрацията входящ електронен документ се изпраща потвърждение до заявителя за получаването му. Потвърждението е електронен документ, който съдържа:

 уникален регистров идентификатор на получения документ;

 време на получаване на електронния документ;

 информация за достъп до електронния документ и всички приложени към него документи.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай